Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

29/5/18 Chỉ trích TNS. Janet Nguyễn nói láo--Phan Kỳ Nhơn "nhổ đi liếm lại"

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/chi-trichtns-janet-nguyen.html

Ngo Ky

Published on May 30, 2018

 

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong