Welcome to Vietnamese Sea - Chào mừng độc giả đến với biển Việt-Nam

 

 

International Vietnam desk, thời sự quốc tế việt nam

@@@

Trần Vũ Anh Bình: Thông điệp gởi Việt Khang & Nguyễn Phương Uyên

http://vietnamsea.org/international-vietnam-desk/tvanh-binh-goi-td-vkhang-phuong-uyen.html

47,685 views, 220 85 Share,

Radio Tiếng Nói Quốc Dân

Published on Mar 12, 2018 Published on Aug 9, 2014 

 

 

 

 

 
 
Live Traffic Feed

biển đông, bien dong